Mình để ý thấy mọi người nói nhiều về chuyện đặt thẻ H1, H2, Hn...

Nhưng quả thật mình không thấy ai đề cập rõ ràng chuyện này  nên xim phép làm cái topic này để tranh luận cho ra nhẽ cái nhỉ Một giới thiệu sơ về cách đặt thẻ H

H1 : Nội dung chính bạn muốn đề cập, chứa từ khoá bạn cần SEO (mỗi page chỉ nên có một H1).

H2 : Mô tả ngắn ngọn nội dung chính, có từ khóa bạn SEO (Không lên lặp quá 5 lần ).

H3 : Mô tả ngắn ngọn nội dung liên quan (không nên lặp quá 7 lần)

H4 : Không lặp quá 10 lần

H5 : không nên lặp quá 15 lần

H6 : không nên lặp quá 20 lần.